Rijen en stapels

Twee veel voorkomende zaken betreffende pointers zijn de rijen (queue’s) en stapels (stack’s).

Een rij kun je vergelijken met bijvoorbeeld een rij bij het postkantoor. Achteraan aansluiten en wachten tot je de voorste bent, en dus hopelijk aan de beurt. Een rij werkt volgens het zogenaamde FIFO-systeem; First In First Out. De meeste pre-emptive besturingssystemen werken met een rij (van uit te voeren opdrachten).

Een stapel kun je vergelijken met een bonnen-pin op een toonbank van een winkel. De laatste bon komt bovenaan de pin. Na sluitingstijd zal de winkeleigenaar de pin van bovenaf weer leeghalen. Een stapel werkt volgens het zogenaamde LIFO-systeem; Last In First Out. De stapel wordt onder meer gebruikt bij recursieve procedures en functies.

De pointer-structuur in Pascal leent zich uitstekend om de rij en de stapel te implementeren.

De rij.

Als eerste gaan we naar de rij kijken. We definieren een kop en een staart en een koppeling van links naar rechts, en een aantal bewerkingen.
De rij kun je je schematisch als volgt voorstellen:

kop                                                                                 staart
1e element2e element 3e element4e element …

De bewerkingen die we willen hebben zijn:

 1. een item aan de rij toevoegen
 2. een item van de rij afhalen
 3. (alle elementen zien)

 

Ad 1: een item toevoegen.

Om een item aan de rij toe te voegen doorlopen we de volgende stappen:

 1. Maak en vul een nieuw item (huidige), waarbij het veld volgende nil moet zijn
 2. Als de kop nil is, maak de kop gelijk aan huidige (is nu de eerste)
 3. Als de staart niet nil is, maak dan staart^.volgende gelijk aan huidige (staart is nl. nog het laatste element!)
 4. Maak staart gelijk aan huidige (want huidige moet laatste element zijn.

 

Ad 2: een item afhalen.

Om een item uit de rij te halen (volgens FIFO) doorlopen we de volgende stappen:

 1. Maak huidige gelijk aan de kop
 2. Als huidige niet nil is dan
 3.   verwerk de waarde(s) van huidige
 4.   maak huidige gelijk aan huidige^.volgende
 5.   verwijder de kop (Dispose(kop))
 6.   maak kop gelijk aan de huidige.

 

Voorbeeldje

Om bovenstaande te illustreren volgt nu een voorbeeldje:

program drij;

type
  pRij = ^tRij;
  tRij = record
    waarde: integer;
    volgende: pRij;
  end;

var
  kop, staart: pRij;

procedure VoegToe(w: integer);
  var
  huidige: pRij;
begin
  new(huidige); {1a}
  huidige^.waarde := w; {1a}
  huidige^.volgende := nil; {1a}
  if kop = nil then {1b}
    kop := huidige;
  if staart <> nil then {1c}
    staart^.volgende := huidige;
  staart := huidige; {1d}
end;

procedure LaatZien;
  var
  huidige: pRij;
begin
  write(‘Rij = ‘);
  huidige := kop;
  while huidige <> nil do
    begin
      write(huidige^.waarde:8);
      huidige := huidige^.volgende;
    end;
  writeln;
end;

function HaalAf: integer;
  var
  huidige: pRij;
begin
  huidige := kop; {2a}
  if huidige <> nil then {2b}
    begin
      HaalAf := huidige^.waarde; {2c}
      huidige := huidige^.volgende; {2d}
      dispose(kop); {2e}
      kop := huidige; {2f}
    end
  else
    HaalAf := -MaxInt; {slechts om aan te geven dat de rij leeg is}
end;

begin
  kop := nil;
  staart := nil;
  VoegToe(1);
  LaatZien;
  VoegToe(2);
  LaatZien;
  VoegToe(3);
  LaatZien;
  writeln;
  writeln(HaalAf);
  LaatZien;
  writeln(HaalAf);
  LaatZien;
  writeln(HaalAf);
  LaatZien;
  writeln(HaalAf);
end.

De stapel.

De stapel lijkt op de rij. Alleen draaien we als het ware de kop en de staart om. Ook de verwijzing loopt precies de andere kant op.
Schematisch stellen we ons de stapel als volgt voor:

staart                                                                                 kop
1e element2e element 3e element4e element …

De bewerkingen zijn natuurlijk hetzelfde als bij de rij, alleen hebben ze nu speciale namen.
Iets op de stapel zetten heet ‘Push’ en iets van de stapel halen heet ‘Pop’.

1: Push

Om een item aan de stapel toe te voegen doorlopen we de volgende stappen:

 1. Maak en vul een nieuw item (huidige)
 2. Als de staart nil is, maak dan de staart gelijk aan de huidige
 3. Als de kop nil is, maak dan het veld huidige^.vorige gelijk aan nil
 4.   maak anders (kop <> nil) het veld huidige^.vorige gelijk aan de kop
 5. Maak kop gelijk aan huidige
2: Pop

Om een item van de stapel af te halen doorlopen we de volgende stappen:

 1. Maak huidige gelijk aan kop
 2. Als huidige niet nil is dan
 3.   verwerk de waarde(s) van huidige
 4.   maak huidige gelijk aan huidige^.vorige
 5.   verwijder de kop (Dispose(kop))
 6.   maak kop gelijk aan de huidige
Voorbeeldje

Om de stapel te illustreren volgt hier een voorbeeldje (analoog aan het vorige):

program dstapel;

type
  pStapel = ^tStapel;
  tStapel = record
  waarde: integer;
  vorige: dStapel;
end;

var
  kop, staart: pStapel;

procedure Push(w: integer);
  var
  huidige: pStapel;
begin
  new(huidige); {1a}
  huidige^.waarde := w; {1a}
  if staart = nil then {1b}
    staart := huidige;
  if kop = nil then {1c}
    huidige^.vorige := nil
  else {1d}
    huidige^.vorige := kop;
  kop := huidige; {1e}
end;

procedure LaatZien;
  var
    huidige : pStapel;
begin
  huidige := kop;
  write(‘Stapel = ‘);
  while huidige <> nil do
    begin
      write(huidige^.waarde:8);
      huidige := huidige^.vorige;
    end;
  writeln;
end;

function Pop: integer;
  var
  huidige: pStapel;
begin
  huidige := kop; {2a}
  if huidige <> nil then {2b}
    begin
      Pop := huidige^.waarde; {2c}
      huidige := huidige^.vorige; {2d}
      dispose(kop); {2e}
      kop := huidige; {2f}
    end
  else
    Pop := -MaxInt; {slechts om aan te geven dat de stapel leeg is}
end;

begin
  kop := nil;
  staart := nil;
  Push(1);
  LaatZien;
  Push(2);
  LaatZien;
  Push(3);
  LaatZien;
  writeln;
  writeln(Pop);
  LaatZien;
  writeln(Pop);
  LaatZien;
  writeln(Pop);
  LaatZien;
  writeln(Pop);
end.

Oefeningen.

14.1
Implementeer een simulatie m.b.v. een stack van de recursieve functie Fac(waarde: byte): integer.
Gebruik de juiste type-definitie’s alsmede een procedure Push en een functie Pop.
Denk er even over na hoe je bepaalt of de stapel leeg is, en verzin hiervoor dus een oplossing.
Test met Fac(5) (moet 120 als uitkomst hebben).

[Antwoord]

[Pointers] <–